Вимоги до оформлення статей

ВИМОГИ

щодо структури та оформлення статей, що подаються до «Часопису української історії»

1. Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи:

- постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- історіографію питання, аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

2. Розташування структурних елементів статті: УДК (у верхньому лівому кутку); ім’я та прізвище (з правого боку), під ним у дужках місто, напр.: (Київ); назва статті великими літерами, 14 кеглем, напівжирним шрифтом, по центру; анотація українською мовою (1000-1200 знаків з пробілами) – 14 кеглем, курсивом; анотація повинна бути структурованою, містити мету дослідження та застосовані методи, основні одержані висновки; ключові слова українською мовою (6-8 слів) – 14 кеглем, курсивом.

3. Вимоги для оформлення тексту: поля: ліве 30 мм, верхнє і нижнє – 20 мм; праве – 10 мм; шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм. Рисунки й таблиці оформляються згідно з ДСТУ. Щодо символів. В тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразку: «», тире: – , апостроф: ’.

4. Посилання на джерела в тексті подаються за таким зразком: [7, с. 123], де 7– номер джерела за списком використаних джерел, 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1; 4; 8] або [2, с. 32; 9, с. 48; 11, с. 257]. Посилання на архівні джерела – [15, арк. 258, 231 зв].

5. Джерела та література – подається після основного тексту в кінці статті в алфавітному порядку, згідно до вимог (Бюлетень ВАК України № 3, 2008; Бюлетень ВАК України № 11, 2011). Не припустимо подавати декілька джерел під одним пунктом у списку літератури. Після джерел та літератури надається цей же список латинським алфавітом (транслітерація, «американська») REFERENCES.

6. Ім’я та прізвище (з правого боку), під ним у дужках місто, назва статті великими літерами (по центру), анотація (1000-1200 знаків з пробілами), ключові слова російською мовою; анотація повинна бути ідентичною україномовному варіанту.

7. Ім’я та прізвище (з правого боку), під ним у дужках місто, назва статті великими літерами (по центру), анотація (2000-2200 знаків з пробілами), ключові слова англійською мовою.

Обов’язкова вимога – якість, високий рівень перекладу англійською мовою.

8. Стаття подається українською або англійською мовами, у електронному варіанті у вигляді файлу, який виконаний в текстовому редакторі MS Word for Windows, на диску чи електронною поштою.

9. Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією кандидата, доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку. Рецензія або витяг з протоколу подається в оригіналі, або в сканованому вигляді електронною поштою.

10. Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція залишає за собою право на наукове редагування, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора). Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.

11.Окремим файлом подаються відомості про автора – науковий ступінь, вчене звання, посада і місце роботи/навчання (українською і англійською мовами), поштова адреса з індексом, телефон та e-mail.