Myroslav Borysenko

Myroslav Borysenko

Doctor of historical science, professor of Department of Ethnology and Local History Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Researcher ID: S-5993-2017

DOI: 10.17721/2522-4611.2021.43.5

TIME AND SPACE IN URBAN CULTURE IN THE CONTEXT OF THE

THEORY OF MODERNIZATION. AN ATTEMPT AT A COMPARATIVE ANALYSIS

Abstract. The author considers the process of modernization of life in the twentieth century in industrial developed countries and Ukraine also. The methodological base of this scientific research is the theory of modernization, which was founded worldwide sociology science in the second half of twentieth century. The theory of modernization considers changes in society as an inevitable, continuous process that has strong direction from the archaic to modernity. The article substantiates the connection between modernity and the radical changes in everyday life that took place in the last century. The author argues that home economics got significant progress in the development of household in the interwar countries of America and Western Europe, which received many features inherent modern time. However, such opportunities ware impossible in the Ukrainian society due to the rule of the totalitarian regime. The author determinates the prioritization of the process of modernization of everyday life, dwelling and household in industrial developed countries.

Key words: modernization, household, everyday life, gender, comparative analysis, urbanization, urban population.

Received by the editorial board: 6.11.2020

REFERENCES:

 1. Babaeva A. (2001). Chelovek v kulturnom horodskom prostranstve. [Human in urban space]. Fylosofyia XX veka: shkoly y kontseptsyy. Nauchnaia konferentsyia k 60-letyiu fylosofskoho fakulteta SPbHU. SPb.: Sankt-Peterburhskoe fylosofskoe obshchestvo. 26-28 [іn Russian].

 2. Borysenko Myroslav. (2020). Sluhy z narodu: istoriia khatnikh robitnyts v radianskii Ukraini. [ Maids from the people. History of home workers in the soviet Ukraine]. URL: https://uamoderna.com/md/borysenko-soviet-mades [іn Ukrainian].

 3. Brodel F. (1986). Struktury povsednevnosty: vozmozhnoe y nevozmozhnoe, [Structure of everyday life: possibility and impossibility], t. 1. Moskva: Prohress. 870s. [іn Russian].

 4. (1976). Vremia horoda y uslovyia eho yspolzovanyia.[Urban time and condition of use] Sb. nauch. trudov. Novosybyrsk: Ynstytut эkonomyky y orhanyzatsyy prymyshlёnnoho proyzvodstva. 111 s. [іn Russian].

 5. Hyddens Entony. (2011). Posledstvyia sovremennosty. [Consequences of modernity] Moskva: Praksys, 342 [іn Russian].

 6. Holovko V. (2004). Krytyka teorii modernizatsii v zakhidnii humanitarnii dumtsi. [Critics of modernization theory in the Western humanitarian science] Problemy istorii Ukrainy: fakty, sudzhennia, poshuky. 11. 129-143 [іn Ukrainian].

 7. Keller Y. (2002). Modernyzatsyia – humanyzatsyia obshchestva yly korrozyia bytyia. [Modernization – humanization of society or rush of existence]. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/762/962/1216/005KELLER.pdf [іn Russian].

 8. Koliastruk O. (2011). Metodolohiia istorii povsiakdennia. [Metodology of everyday life history]. Visnyk kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. Karazina, Ser. Istoriia. 44. 8-21 [іn Ukrainian].

 9. Movchan O. (2011) Povsiakdenne zhyttia robitnykiv URSR v 1920-ti rr. [Workers everyday life in USSR in the 1920 s]. Kyiv: Instytut istorii NAN Ukrainy. 312 s. [іn Ukrainian].

 10. (2010). Narysy povsiakdennoho zhyttia radianskoi Ukrainy v dobu NEPu (1921-1928). Essays of everyday life Soviet Ukraine at the NEP times Kyiv: Instytut istorii NAN Ukrainy, 410; (2010) Povoienna Ukraina. Narysy sotsialnoi istorii (druha polovyna 1940-seredyna 1950 – rr.). [Postwar Ukraine. Essays of social history (2nd half of 1940s – mid 1950s )]. Kolektyvna monohrafiia u 2-kh knyhakh, 3-kh chastynakh. Kyiv: Instytut istorii NAN Ukrainy, 351s. [іn Ukrainian].

 11. Patrushev V. (1969). Mesta osushchestvlenyia vydov deiatelnosty horodskoho naselenyia y znachenye dannykh o zatratakh vremeny v nykh dlia reshenyia hradostroytelnыkh y zhylyshchnыkh problem. [Places of social activities of urban population as the data about time spending for solution of architecting and dwelling problems]. Materyaly konferentsyy «Biudzhet vremeny y sotsyalno-эkonomycheskoe planyrovanye». Novosybyrsk. 89 [іn Russian].

 12. Riabchenko O. (2012). Studenty radianskoi Ukrainy 1920-1930-kh rokiv: praktyky povsiakdennosti ta konflikty identyfikatsii. [Students of Soviet Ukraine 1920-1930s: Everyday practice and conflict of identification]. Kharkiv: KhNAMH, 456. [іn Ukrainian].

 13. Strumylyn S.H. (1957). Problemy эkonomyky truda. [Issue of labor economy]. Moskva: Hospolytyzdat, 736 [іn Russian].

 14. Tymots I. (2011). Anhlomovni naidobrishi [English speaking are kindest]. Vysokyi zamok, 15 kvitnia. URL: http://archive.wz.lviv.ua/articles/92295) [іn Ukrainian].

 15. Udod O. (2003). Zhytlo i pobut v strukturi povsiakdennoho zhyttia ukraintsiv (30 ti roky KhKh st.). [Dwelling and way of life in the structure of Ukrainian everyday life at the 1930s]. Problemy istorii Ukrainy: Fakty, sudzhennia, poshuky. 8. 311–321 [іn Ukrainian].

 16. Uytyk A. (1960). Evropeiskaia arkhytektura. [Europeans architecture]. Perevod s anhlyiskoho. Moskva: Hoststroiyzdat. 283 [іn Russian].

 17. (1955). Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh obiednanentral. [Central State Archive of social unites]. F.1. Op. 31. Spr. 615. Ark. 441 [іn Russian].

 18. Toffler E. (2000). Tretia khvylia. [Third wave]. Kyiv: Vsesvit, 480 s. [іn Ukrainian].

 19. Iakobson L. (1928). Frankfurtskaia kukhnia. [Frankhturt kitchen]. Sovremennaia arkhytektura. 2. 166-167 [іn Russian].

 20. Bowden Sue and Offer Avner (1994). Household Appliances and the Use of Time: The United States and Britain Since the 1920s. Economic History Review, Vol. 47. 725-774.

 21. Carolyn M. Goldstein. (2012). Creating Consumers: Home Economics in Twentieth century America, The University of North Carolina Press, 410.

 22. Shasteen Joy. (2014). Adoption and adaption of Technology in American Culture: How Electrification of the Home, Transformed Everyday 20th Century America. URL: https://www.academia.edu/12815517/Adoption_and_adaption_of_ Technology_in_American_Culture_How_Electrification_of_the_Home_Transformed_Everyday_20th_Century_America

 23. Shasteen Joy. (2014). Mechanization and Social Change and Views of Gender Roles: How Home, Technology, and Ready Energy Transformed Gender Role. URL: https://www.academia.edu/16173847/Mechanization_and_Social_Change _and_Views_of_Gender_Roles_How_Home_Technology_and_Ready_Energy_Transformed_Gender_Roles

 24. Woollard Metthew (2002). The classification of domestic servants in England and Wales 1851-1951. URL: https://www.academia.edu/3046310/The_ Classification_of_Domestic_Servants_in_England_and_Wales_1851_1951

 25. Wright G. (1981). Building the Dream. A social history of housing America. New-York, Pantheon Books, 332.