Petro Shykhov

Petro Shykhov

Postgradute student of studying of the department of History and Culture of Ukraine and special historical disciplines State Higher Educational Establishment «Pereyaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University named after Hryhoriy Skovoroda».

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2314-7614

DOI: 10.17721/2522-4611.2021.44.8

ETHNIC TRANSFORMATIONS IN THE DONBASS IN THE

CONDITIONS OF DEPORTATION AND MIGRATION POLICY OF THE

SOVIET LEADERSHIP (1944-1949)


Abstract. The article examines the reasons for changes in the population of Donbas in 1944-1949 in the conditions of the Soviet resettlement policy. The main focus is on the analysis of the impact of repatriation and evacuation processes on the ethnic composition of the region in the first postwar years. The author clarifies the ratio and role of mechanical population growth, the impact of this process on the change of the ethnic component of the population of Donbas and the policy of formation there of labor resources during this period. For the first time, the number and ethnic composition of prisoners of war sent to rebuild the region's economy have been taken into account in the general dynamics of forced population movements. Based on foreign and domestic research, an attempt was made to calculate the movement of Japanese soldiers and officers to and from Donbas. The role of state planning in the policy of distribution of labor of the evacuated population and prisoners of war is clarified. Both general and special methods of historical research were used for the preparation of this study. In particular, comparative-historical, statistical and mathematical methods, which allowed analyzing the quantitative and qualitative composition of the population intended to evacuation and / or deportation. Archival documents (business correspondence between the Soviet authorities, certificates of statistical bodies of the regional and republican levels), as well as official orders and reports revealed the ambiguity of the demographic situation in the Donbas in the described period. Scientific research of the Soviet and modern periods has shown that a comprehensive assessment of the national composition of the population during evacuations and deportations in the first postwar years was not carried out. The analysis suggests that the ethnic component of the Soviet deportation and evacuation policy in the postwar period was not taken into account and requires further research that will fully trace the ethnic processes of the postwar period in the region. The source base of the research is normative legal acts and official documents of government bodies of this period, which are stored in Ukrainian and foreign archives.

Key words: Donbas, material and living conditions, migrations, deportation, post-war reconstruction, prisoners of war, USSR.

Received by the editorial board: 9.04.2021

REFERENCES:

 1. Alforov, M. A. (2004). Deportatsii ukrainskoho naselennia v Donbas 1944–1949 [Deportations of the Ukrainian population to Donbas in 1944–1949]. Skhid. 3 (61). 61–65 [in Ukrainian].

 2. Alforov, M. A. (2008). Mihratsiini protsesy ta yikh vplyv na sotsialno-ekonomichnyi rozvytok Donbasu (1939–1959) [Alfiorov M.A. Migration processes and their impact on the socio-economic development of Donbas (1939–1959)]. Monohrafiia. Donetsk: Ukrainskyi kulturolohichnyi tsentr, Donetske viddilennia Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, 192 [in Ukrainian].

 3. Andreev, E. M., Darskii L. E., Kharkova T. L. (1993). Naselenye Sovetskoho Soiuza: 1922–1991 [Population of the Soviet Union: 1922–1991]. Moskva: Nauka, 143 [in Russian].

 4. Baikienich, D. V. (2010). Ukrainski pereselentsi z Polshchi na terytorii Voroshylovhradskoi oblasti v 1944–1945: planuvannia, kilkist i heohrafiia rozselennia [Ukrainian immigrants from Poland in the Voroshilovgrad region in 1944–1945: planning, number and geography of settlement]. Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka [Bulletin of Taras Shevchenko National University in Luhansk]. Istorychni nauky. 23 (210). 170–177 [in Ukrainian].

 5. Bilas, I. H. (1994). Represyvno-karalna systema v Ukraini. 1917–1953: suspilno-politychnyi ta istoryko-pravovyi analiz [Repressive and punitive system in Ukraine. 1917–1953: social political, historical and legal analysis]. (Vol. 1-2; Vol. 2). Kyiv: Lybid: Viisko Ukrainy, 1. 424 [in Ukrainian].

 6. Hlukhanova, H. L. (1971). Vosproyzvodstvo naselenyia krupneishykh horodov Ukraynskoi SSR [Population’s reproduction of the largest cities of the Ukrainian SSR]. Avtoref. dys. kand. ekonom. nauk: 08.600. AN USSR. Yn-t ekonomyky. Kyev, 1971. 28 [in Russian].

 7. Khrenov, Y. A., Kovalskii, V. T. eds. (1974). Dokumenty i materialy po istorii sovetsko-polskykh otnoshenij. Yanvar 1944–dekabr 1945 [Documents and materials on the history of Soviet-Polish relations. January 1944 – December 1945]. (Vol. 1–12; Vol. 8). Moskva: Nauka, 684 [in Russian].

 8. Zakon o piatiletnem plane vosstanovleniia i razvitiia narodnoho khoziaistva SSSR na 1946-1950 (1946). [Law on the five-year plan for the restoration and development of the national economy of the USSR for 1946-1950]. Moskva: Hosudarstvennoe izdatelstvo politicheskoi literatury. 95 [in Russian].

 9. Zemskov, V. N. (1995). Repatryatsiia sovetskikh hrazhdan i ikh dalneishaia sudba [Repatriation of Soviet citizens and their further destiny]. Sotsiolohicheskie issledovanyia. [Sociological research]. 5. 3–13 [in Russian].

 10. Skrypnik, A. E., Tabachnikova, H. H. eds. (1964). Iz istorii horodov i sel Luhanskoi oblasti [From the history of towns and villages of the Luhansk region]. Luhansk, 71 [in Russian].

 11. Tabachnykova, H. H., Kudinova, V. V., Vyshniakova, H. F. eds. (1978). Istoriia mist i sil Voroshylovhradskoi oblasti [History of towns and villages of Voroshylovhrad region]. Voroshylovhrad. 184 [in Ukrainian].

 12. Nikolaiets, Yu. O. (2012). Poselenska struktura naselennia Donbasu: (etnopolitychnyi aspekt dynamiky) [Settlement structure of the population of Donbas: (ethno political aspect of dynamics)]. Monohrafiia. Kyiv: IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy, 2012. 188 [in Ukrainian].

 13. Polian, P. M. (1996). Zhertvy dvukh diktatur: sovetskie voennoplennye i ostarbaitery v Tretem reikhe i ikh repatriatsiia [Victims of two dictatorships: Soviet prisoners of war and ostarbeiters in the Third Reich and their repatriation]. Moskva: O.H.I., 442 [in Russian].

 14. Polian, P. M. (2001). Ne posvoei vole... Istoriia i heohrafiia prinudytelnykh mihratsyi v SSSR [Unwillingly ... History and geography of forced migrations in the USSR]. Moskva: O.H.I., 328 [in Russian].

 15. Potylchak, O., Karpov, V., Takeuchi, T. (2011). Taiemnytsi «zakhidnoho internuvannia»: yapontsi v radianskykh taborakh dlia viiskovopolonenykh v Ukrainskii RSR (1946–1949) [Secrets of «Western internment»: the Japanese in Soviet prisoner-of-war camps in the Ukrainian SSR (1946-1949)]. Kyiv: Vydavnytstvo Akademii pratsi i sotsialnykh vidnosyn Federatsii profspilok Ukrainy, 177 [in Ukrainian].

 16. Rosiiskyi derzhavnyi arkhiv ekonomiky [Russian State Archives of Economics] (dali – RDAE). F. 1562. Op. 329. Spr. 2217. Ark. 41 [in Russian].

 17. RDAE. F. 1562. Op. 329. Spr. 2217. Ark. 3–5 [in Russian].

 18. RDAE. F. 1562. Op. 329. Spr. 2217. Ark. 6–14 [in Russian].

 19. RDAE. F. 1562. Op. 33. Spr. 2990. Ark. 19–22 [in Russian].

 20. RDAE. F. 1562. Op. 336 Spr. 970. 570 ark. [in Russian].

 21. Rosiiskyi derzhavnyi arkhiv novitnoi istorii [Russian State Archive of Modern History] (dali – RDANI). F. 89. Op. 75. Spr. 2. Ark. 5 [in Russian].

 22. RDANI. F. 89, Op. 75, Spr. 4, Ark. 1–2 [in Russian].

 23. Rosiiskyi derzhavnyi arkhiv sotsialno-politychnoi istorii [Russian State Archive of Socio-Political History] (dali – RDASPI). F. 644. Op. 1. Spr. 10. 182 ark. [in Russian].

 24. RDASPI. F. 644. Op. 1. Spr. 352. Ark. 67. [in Russian].

 25. Serhiichuk, V. I. (2001) Novitnia katorha. Viiskovopoloneni ta internovani Druhoi svitovoi v URSR [The latest penal servitude. Prisoners of war and internees of the Second World War in the USSR]. Kyiv: Ukrainska Vydavnycha Spilka, 188 [in Ukrainian].

 26. Soehov, M. S. (2017). Iz solnechnoi strany v stranu voskhodiashcheho solntsa i obratno: nekotorye voprosy istorii i realii sovremennosti [From the solar country to the country of the rising sun and back: some questions of history and realities of the present]. Uchenye zametki TOHU [Scientific Notes of Pacific National University], 1(2), 9–26 [in Russian].

 27. Uhoda mizh Uriadom Ukrainskoi Radianskoi Sotsialistychnoi Respubliky i Polskym Komitetom Natsionalnoho vyzvolennia pro evakuatsiiu ukrainskoho naselennia z terytorii Polshchi i polskykh hromadian z terytorii URSR [Agreement between the Government of the Ukrainian Soviet Socialist Republic and the Polish National Liberation Committee on the evacuation of the Ukrainian population from the territory of Poland and Polish citizens from the territory of the Ukrainian SSR]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_065#Text/ (data zvernennia 12.10.2020) [in Ukrainian].

 28. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh obiednan Ukrainy [Central State Archive of Public Associations of Ukraine]. F. 1. Op. 23. Spr.1830. Ark. 29–30 [in Russian].

 29. Ediev, D. M. (2003). Demohraficheskye potery deportirovannykh narodov. [Demographic losses of deported peoples]. Stavropol: Yzd-vo StHAU «AHRUS»; Stavropolservisshkola. 336 [in Russian].