Oleksii Balukh

Oleksii Balukh

Phd in History, assistant professor of the Department of History of Ukraine, Chernivtsi National University named after Yuri Fed’kovych.

ORCID: https://orcid.org/0000–0001–8091–8118

DOI: 10.17721/2522-4611.2022.45.3

NORTHERN VOLOSTES OF MOLDAVIA (BUKOVYNA) IN THE

CONTEXT OF INCREASING OTTOMAN EXPANSION IN CENTRAL

AND EASTERN EUROPE IN THE FIRST THIRD OF THE XVI CENTURY

AND THE POLISH-MOLDAVIAN WAR OF 1530 – 1532


Abstract. The article analyzes the the military and political situation in the North Moldavian lands (Bukovyna) in the first third of the XVI century during the intensification of Ottoman expansion in Central and Eastern Europe and the Polish-Moldavian war of 1530 – 1532. During the reign of Bohdan III in Moldavia, the state of Polish-Moldavian relations remained extremely tense due to the bloody struggle for Pokuttya, which negatively affected the military and political situation in the border lands, including Chernivtsi and Khotyn volostes. However, the short reign of the voivode Stephen IV Young was the most productive and relatively calm in the development of Polish-Moldovan relations. Its activities ensured both economic and demographic stability throughout the country, including in the Bukovynian lands. In particular, there were no conflicts on the northern border of Moldova at that time, as the Moldovan voivode did not lay claim to Pokuttya, so as not to aggravate the country's difficult foreign policy situation due to increasing expansion by the Ottoman Empire. The Turkish sultan constantly increased the amount of tribute, forced the Moldavian troops to take part in their campaigns, and conducted intrigues against the Moldavian voivodes. During the reign of Petru IV Raresh, Polish-Moldavian relations intensified again, in particular, the moldovan voivode began to demand from Poland the return of the territory of Pokuttya, which resulted in another Polish-Moldavian war of 1530-1532. Then the territory of Bukovyna was devastated, the cities of Chernivtsi and Khotyn were burned, and the population of the region felt the force of Polish anger. In this war, Moldavia lost Pokuttya forever, and the position in the state was extremely tense, so Sultan Suleiman I tried to overthrow Petru Raresh from the throne.

Key words: Bukovyna, Pokuttya, Bohdan III, Stefan IV, Petru IV Raresh, Moldavia, Poland, Ottoman Empire.

Received by the editorial board: 10.11.2021

REFERENCES:

 1. Balukh O. (2014). Vid „Plonyn” do Khotyna: voienno-politychnyi rozvytok bukovynskykh zemel (50-ti rr. XIV – 30-ti rr. XVI st.) [From «Mountain valleys (Plonyny)» to Khotyn: military and political development of Bukovynian lands (50s of the 14th century – 30s of the 16th century)]. Chernivtsi: Nashi knyhy. 256 s. [in Ukrainian].

 2. Bolovan I., Pop I.-A. (2005). Istoriya Ruminii [Romanian history]. Moskva: Ves mir. 680 s. [in Russian].

 3. Botushanskyi V. M. (1998). Bukovyna: istorychnyi narys [Bukovyna: a historical essay]. Chernivtsi: Zelena Bukovyna. 416 s. [in Ukrainian].

 4. Gontsa G.V. (1979). K istorii moldavsko-turetskih otnosheniy nachala XVI v. [On the history of Moldovan-Turkish relations at the beginning of the XVI century]. Rossiya, Polscha i Prichernomore v XV – XVI vv. [Russia, Poland and the Black Sea region in the 15th – 16th centuries]. Moskva: Nauka. S. 53–61. [in Russian].

 5. Gontsa G. V. (1984). Moldaviya i osmanskaya agressiya v posledney chetverti XV – pervoy treti XVI v. [Moldova and Ottoman aggression in the last quarter of the 15th – first third of the 16th century]. Kishinev: Shtiintsa. 150 s. [in Russian].

 6. Gontsa G. V. (1991). Obschie i osobennyie chertyi v polozhenii Moldavii i stran Balkanskogo poluostrava v sisteme gospodarstva Osmanskoy imperii (do kontsa XVI v.) [Common and special features in the position of Moldova and the countries of the Balkan Peninsula in the system of domination of the Ottoman Empire (until the end of the 16th century)]. Moldavsiy feodalizm. Obschee i osobennoe (istoriya i kultura) [Moldavian feudalism. General and special (history and culture)]. Kishinev: Shtiintsa. S. 94–130 [in Russian].

 7. Grekov I.B. (1984). Osmanskaya imperiya i stranyi Tsentralnoy, Vostochnoy i Yugo-Zapadnoy Evropyi v XV – XVI vv.: Glavnyie tendentsii politicheskih vzaimootnosheniy [The Ottoman Empire and the countries of Central, Eastern and South-Western Europe in the 15th - 16th centuries: Main trends in political relations]. Moskva: Nauka. 302 s. [in Russian].

 8. Dragnev D.M. (1987). Ocherki vneshnepoliticheskoy istorii Moldavskogo knyazhestva (poslednyaya chetvert XIV – nachalo XIX v.) [Essays on the foreign policy history of the Moldavian principality (last quarter of the 14th – early 19th century)]. Kishinev: Shtiintsa. 464 s. [in Russian].

 9. Zhukovskyi A. (1991). Istoriia Bukovyny [History of Bukovina]. Chernivtsi: Chas. Ch.1. 120 s. [in Ukrainian].

 10. Islamov T.M. (1991). Kratkaya istoriya Vengrii: S drevneyshih vremen do nashih dney [A Brief History of Hungary: From Ancient Times to the Present]. Moskva: Nauka. 607 s. [in Russian].

 11. Karpo V.L., Masan O.M. Rol khotynskoho i chernivetskoho starost u polsko-moldavskomu prykordonnomu spivrobitnytstvi (druha polovyna XV – persha polovyna XVI st.) [The role of Khotyn and Chernivtsi elders in Polish-Moldavian border cooperation (second half of the 15th – first half of the 16th century)]. Pytannia istorii Ukrainy [Questions of Ukrainian history]: Zb. nauk. statei. Chernivtsi, 2002. T.5. S. 111–117. [in Ukrainian].

 12. Kroitor V. (2013). Pokutskyi faktor u mizhnarodnykh vidnosynakh XVI st. [Pokutsky factor in international relations in the 16th century.]. Visnyk Lvivskoho universytetu [Bulletin of Lviv University]. Seriia: Mizhnarodni vidnosyny. Vyp. 32. S. 191–199 [in Ukrainian].

 13. Masan O. (2005). Bukovyna yak obiekt mizhnarodnykh vidnosyn z davnikh chasiv do 1774 r. [Bukovina as an object of international relations from ancient times to 1774]. Bukovyna v konteksti yevropeiskykh mizhnarodnykh vidnosyn (z davnikh chasiv do seredyny KhKh st.). Kolektyvna monohrafiia. Chernivtsi: Ruta. S. 9–168 [in Ukrainian].

 14. (1976). Moldavsko-polskaya letopis 1352 – 1564 gg. [Moldavian-Polish chronicle 1352 – 1564]. Slovyano-moldavskie letopisi XV–XVI vv. [Slavic-Moldavian chronicles of the 15th - 16th centuries]. Moskva: Nauka, pp. 105–124. [in Russian].

 15. Ohui O. (2009). "Zoloti tatarski, turetski, yazychni; floryny zemli nashoi": do problemy taiemnychoho monetarnoho termina XV – XVII st. ["Golden Tatar, Turkish, pagan; florins of our land": to the problem of the mysterious monetary term XV – XVII centuries]. Istoryko-heohrafichni doslidzhennia v Ukraini [Historical and geographical research in Ukraine]. No. 11. S. 186–196 [in Ukrainian].

 16. Semenova L. E. (1994). Dunayskie knyazhestva v mezhdunarodnyih otnosheniyah v Yugo-Vostochnoy Evrope (konets XIV – pervaya tret XVI v.) [Danube Principalities in International Relations in South-Eastern Europe (late 14th – first third of the 16th century)]. Moskva: Institut slavyanovedeniya i balkanistiki RAN. 196 s. [in Russian].

 17. Semenova L.E. (2006). Knyazhestva Valahiya i Moldaviya. Konets XIV – nachalo XIX v. (Ocherki vneshnepoliticheskoy istorii) [Principalities of Wallachia and Moldavia. Late XIV - early XIX century (Essays on Foreign Policy History)]. Moskva: Indrik. 432 s. [in Russian].

 18. (1976). Slavyano-moldavskaya letopis Makariya 1504 – 1551 gg. [Slavic-Moldavian chronicle of Macarius 1504 – 1551]. Slovyano-moldavskie letopsi XV–XVI vv. [Slavic-Moldavian chronicles of the 15th – 16th centuries]. Moskva: Nauka, pp. 75–93. [in Russian].

 19. Stati V. (2002). Istoriya Moldovyi [History of Moldova]. Kishinev: F.E.P. “Tipografia Centrala”. 480 s. [in Russian].

 20. Stati V. (2004). Shtefan Velikiy, Gospodar Moldovyi [Stefan the Great, Lord of Moldova]. Kishinev: F.E.P. “Tipografia Centrala”. 224 s. [in Russian].

 21. Stryikovskyi M. Litopys polskyi, lytovskyi, zhmudskyi i vsiiei Rusy [Chronicle of Polish, Lithuanian, Zhmud and all of Russ]. Lviv: Naukove tovarystvo im. Shevchenka, 2011. 1074 s. [in Ukrainian].

 22. Shevchenko F.P. (1980). Narysy z istorii Pivnichnoi Bukovyny [Essays on the history of Northern Bukovina]. Kyiv: Nauka. 338 s. [in Ukrainian].

 23. (1519). Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [Central Archives of Historical Records in Warsaw]. Archiwum Koronne. Dział turecki. Karton 66. teczka 17. numer 36. 1 ark. [in Polish].

 24. Ciobanu V. (1978). Aspărător al moştenirii lui Ştefan cel Mare [Asperator of the legacy of Stephen the Great]. Petru Rareş [Peter Raresh]. Bucureşti: Editura Academiei RSR. P. 109–135 [in Romanian].

 25. Ciobanu V. (1985). Ţările române şi Polonia. Secolele XIV – XVI [The Romanian countries and Poland. XIV – XVI centuries]. Bucureşti: Editura Academiei RSR. 224 p. [in Romanian].

 26. Costachescu M. (1943). Documente moldovenesti dela Stefanica Voevodi (1517 – 1527) [Moldavian documents from Stefanica Voevode (1517 – 1527)]. Iasi: Brawo. 640 p. [in Romanian].

 27. Czołowski А. (1931). Bitwa pod Obertynem 22 sierpnia 1531 r. [Battle of Obertyn on August 22, 1531]. Lwów: Drukarnia Polska. 48 s. [in Polish].

 28. Densuşianu N. (1891). Documente privitoare la istoria Românilor culese de E. Hurmuzaki [Documents regarding the history of the Romanians collected by E. Hurmuzaki]. Bucureşti: s.e. Vol. II, p. 2: 1451–1510. 729 p. [in Romanian].

 29. Densuşianu N. (1892). Documente privitoare la istoria Romǎnilor culese de E. Hurmuzaki [Documents regarding the history of the Romanians collected by E. Hurmuzaki]. Bucureşti: s.e. Vol. II, p. 3: 1510–1530. 748 p. [in Romanian].

 30. Gemil T. (2009). Romanians and ottomans in the 14th ‒ 16th Centuries. Bucureşti, Editura Enciclopedică. 357 p. [in English].

 31. Jabłonowski A. (1878). Sprawy wołoskie za jagiellonow: Akta i listy [Vlach affairs for the Jagiellonians: Files and letters]. Warszawa. 163 s. [in Polish].

 32. (1856). Kronica Marcina Bielskiego [Chronicle of Marcin Bielski]. Sanok: K. Pollak. T.2. S.701–1222 [in Polish].

 33. Nistor J.J. (1910). Die moldauischen Ansprüche auf Pokutien [The Moldovan Claims to Pokutia]. Wien: Hölder. 182 s. [in German].

 34. Plewczyński M. (1994). Obertyn 1531 [Obertyn 1531]. Warszawa: Wyd. Bellona. 239 s. [in Polish].

 35. Spieralski Z. (1962). Kampania obertyńska 1531 roku [The Obertin Campaign of 1531]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. 314 s. [in Polish].

 36. Ureche G. (1990). Letopiseţul Ţǎrii Moldovei (…) dela Dragoş-vodǎ pîna la Aron-vodǎ [The Chronicle of the Country of Moldova (…) from Dragosh-voivode to Aron-voivode]. Letopiseţul Ţǎrii Moldovei: Cronici [The Chronicle of the Country of Moldova: Chronicles]. Chişinǎu: Hyperion. P. 23–118 [in Romanian].