Вимоги до статей

Вимоги до статей

Стаття обов’язково повинна містити такі компоненти:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх джерел досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Автори статей несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших відомостей.

Редакційна колегія залишає за собою право редагування, скорочення і повернення авторові на доопрацювання поданих для публікації матеріалів.

До друку приймаються написані спеціально для «Часопису української історії» статті, які раніше не були опубліковані, або прийняті для публікації в інших виданнях.

Статті можуть подаватися українською та англійською мовами.

Рукописи приймаються в друкованому вигляді з обов’язковим електронним варіантом, які подаються чи надсилаються автором до редакції.

Обсяг основного тексту статтті (без анотацій та літератури) має становити не менше 0,5 др. арк. (12 стор.) 21600-22000 знаків з пробілами.

Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 24 сторінки.

Тексти статей, які не відповідають вищезазначеним вимогам, до розгляду не приймаються.

Технічні вимоги до оформлення статті:

Поля: нижнє, верхнє, праве, ліве – 2 см.

Редактор: МS Word.

Гарнітура: TimesNewRoman, кегель (розмір) 14, інтервал – 1,5.

Текст набирається без переносів.

Стаття повинна бути оформлена за такою структурою:

По лівому краю:

 • шифр УДК

По правому краю:

 • ім’я та прізвище автора (-ів);
 • науковий ступінь, вчене звання, посада (повністю, в називному відмінку);
 • інституція, яку представляє автор, місто, країна (повністю, в називному відмінку);
 • електронна скринька автора;
 • ідентифікатор дослідника (ORCID ID, Researcher ID, Scopus ID)

Вирівнювання по середині:

 • назва статті (українською мовою);

По ширині сторінки:

 • анотація (українською мовою) – повинна бути структурованою та містити такі елементи (мета, методи та методики дослідження, результати, висновки; мінімум 1800 знаків).
 • ключові слова (українською мовою) – 5-8 позицій.
 • основний текст статті ;
 • джерела та література (список, за абеткою);
 • references, оформлений відповідно до стилю APA (APA Style, American Psychological Association);

По правому краю (англійською мовою):

 • ім’я та прізвище автора (ів);
 • науковий ступінь, вчене звання, посада (повністю, в називному відмінку);
 • інституція, яку представляє автор, місто, країна (повністю, в називному відмінку);
 • електронна скринька автора;
 • ідентифікатор дослідника (ORCID ID, Researcher ID, Scopus ID)

Вирівнювання по середині:

 • назва статті (англійською мовою);

По ширині сторінки:

 • анотація (англійською мовою) – повинна бути структурованою та містити такі елементи (мета, методи та методики дослідження, результати, висновки; не менше 1800 знаків).
 • ключові слова (англійською мовою) – 5-8 позицій.

Вимоги до посилань:

Посилання на джерела ставляться в тексті, у квадратних дужках, із зазначеннямпорядкового номера джерела в списку літератури та сторінки або аркуша архівної справи [10, с. 6]. Використання підрядкових посилань не допускається.